http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                                   

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา News
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน News
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 58 News
 แผนปฏิบัติการปี 57
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57 
 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT,O-NET,LAS
   O-NET ปี 2557
 เตรียมความพร้อมสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 News
   NT ปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (NT) ปี 56
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 57
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.บ้านหนองค้อสวนอ้อย
- ร.ร.บ้านโคกศรี
- ร.ร.บ้านเขวาใหญ่
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด  
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน
ข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1


                                   ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสทุจริต
      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยจะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทำอันส่อแสดงถึงการกระทำที่เป็นไปในทางทุจริตหรือมิชอบใด ๆ ขอให้แจ้งมายัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ที่เบอร์โทร (043-711178 , 081-7687123) หรือ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (นายทองหล่อ ยมศรีเคน , 089-7105984) เพื่อจะได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

                             ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติธุรการโรงเรียน
Server 1 :  ประกาศผลการสอบ เข้าไปที่ : คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด (28 มิ.ย. 58) 
Server 2 :  ประกาศผลการสอบ เข้าไปที่ : คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด (28 มิ.ย. 58) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวด่วน / ข่าวอื่น ๆ

ดาวน์โหลด : ไฟล์เอกสาร : ตัวอย่างโครงการ / กิจกรรม ที่กลุ่มต่าง ๆ จัดทำในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ฯ จากจุดอบรม 4 จุด ที่โรงเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับ / บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (10 พ.ค. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (21 พ.ค. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 6 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (6 ก.ย. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 ก.ย. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3 เม.ย. 57)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (1 ส.ค. 57)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (16 ต.ค. 57)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (15 ม.ค. 58)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (20 พ.ค. 58)
ภาพกิจกรรม

  • ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และผู้บริหารโรงเรียน... มาใหม่ ฮิต 46 รูป
วันที่ 02 ก.ค. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  ศึกษาดูงานที่จังหวัด สุพรรณบุรี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดสวนแตง
อ่าน (74)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และ บุคลากร สพป.มค.... มาใหม่ ฮิต 30 รูป
วันที่ 27 เม.ย. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และ บุคลากร สพป.มค.1 ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2558
อ่าน (346)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การประชุมเสวนา โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบ... มาใหม่ ฮิต 12 รูป
วันที่ 27 เม.ย. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการประชุมเสวนา โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี และจังหวัดระยอง
อ่าน (307)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เข้าร่วมประเพณีไทย ... มาใหม่ ฮิต 18 รูป
วันที่ 27 เม.ย. 2558 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เข้าร่วมประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดมหาสารคาม
อ่าน (156)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานเปิดการประ... มาใหม่ ฮิต 6 รูป
วันที่ 04 ธ.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการทบทวน และกำหนดทิศทางการพัฒนา
อ่าน (877)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

ประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม โรงเรียน


ระบบบริการ สพป.มค.1


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึก


บทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ


ผู้บริหาร สพป.มค.1
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
 ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1
ระบบอิเล็คทรอนิคส์

   

บริการสื่่อ สหวิชา

สื่อสหวิชา.com
บอร์ด สพป.มค.1บริการสื่อ สพป.มค.1สภาพอากาศวันนี้
ปฏิทิน ผอ.สพป.มค.1