http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                             

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา News
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลเงินเดือน
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 57 News
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57

 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT,O-NET,LAS
   NT ปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (NT) ปี 56 News
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56 News
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.บ้านโคกศรี
- ร.ร.บ้านเขวาใหญ่
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด  
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน
ข้อมูล สพป.มหาสารคาม เขต 1


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวด่วน / ข่าวอื่น ๆ

ดาวน์โหลด : ไฟล์เอกสาร : ตัวอย่างโครงการ / กิจกรรม ที่กลุ่มต่าง ๆ จัดทำในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ฯ จากจุดอบรม 4 จุด ที่โรงเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับ / บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (10 พ.ค. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (21 พ.ค. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 6 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (6 ก.ย. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 ก.ย. 56)
ดาวน์โหลด : การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3 เม.ย. 57)
ประชาสัมพันธ์ : โครงการปริญญาเอก (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (4 มิ.ย. 57)

ภาพกิจกรรม

  • ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
 การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.... มาใหม่ ฮิต 14 รูป
วันที่ 11 ก.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ. ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
อ่าน (154)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านด้านคุณธรรม  มาใหม่ ฮิต 13 รูป
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  ได้เดินทางไปประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม  ณ โรงเรียนบ้านมะกอก  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย
อ่าน (186)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.1 มาใหม่ ฮิต 20 รูป
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
อ่าน (179)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ... มาใหม่ ฮิต 57 รูป
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพ
ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี สพป.มหาสารคาม เขต 1
อ่าน (138)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ... มาใหม่ ฮิต 15 รูป
วันที่ 11 มิ.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 57
วันที่ 11 มิ.ย. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
อ่าน (173)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

ประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม โรงเรียน


ระบบบริการ สพป.มค.1


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึก


บทคัดย่อ / บทความทางวิชาการ


ผู้บริหาร สพป.มค.1
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
 ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1
ปฏิทิน ผอ.สพป.มค.1
ระบบอิเล็คทรอนิคส์   

บริการสื่อ สพป.มค.1บอร์ด สพป.มค.1บริการสื่่อ สหวิชา

สื่อสหวิชา.com
สภาพอากาศวันนี้