แนวข้อสอบ   NT     O-NET      PISA
NT O-NET PISA
ภาษาไทย ภาษาไทย การอ่าน
ภาษาไทย ป.3 ชุด 1 ภาษาไทย ป.6 ชุด 1 เกณฑ์การให้คะแนนฯ ชุดที่ 1
ภาษาไทย ป.3 ชุด 2 ภาษาไทย ป.6 ชุด 2 เกณฑ์การให้คะแนนฯ ชุดที่ 2
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ม.3 ชุด 1 เกณฑ์การให้คะแนนฯ ชุดที่ 3
คณิตศาสตร์ ป.3 ชุด 1 ภาษาไทย ม.3 ชุด 2 เกณฑ์การให้คะแนนฯ ชุดที่ 4
คณิตศาสตร์ ป.3 ชุด 2 ภาษาไทย ม.6 ชุด 1 ข้อสอบ การอ่าน ชุดที่ 1
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ม.6 ชุด 2 ข้อสอบ การอ่าน ชุดที่ 2
วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุด 1 คณิตศาสตร์ ข้อสอบ การอ่าน ชุดที่ 3
ภาษาไทย ป.3 ชุด 2 คณิตศาสตร์ ป.6 ชุด 1 ข้อสอบ การอ่าน ชุดที่ 4
คณิตศาสตร์ ป.6 ชุด 2 คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.3 ชุด 1 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
คณิตศาสตร์ ม.3 ชุด 2 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
คณิตศาสตร์ ม.6 ชุด 1 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ข้อสอบ
คณิตศาสตร์ ม.6 ชุด 2 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 ข้อสอบ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ป.6 ชุด 1 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบฯ ชุดที่ 1
วิทยาศาสตร์ ป.6 ชุด 2 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบฯ ชุดที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบฯ ชุดที่ 3
วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบฯ ชุดที่ 4
วิทยาศาสตร์ ม.6 ชุด 1 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
วิทยาศาสตร์ ม.6 ชุด 2 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3
สังคมฯ  ป.3 ชุด 1 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4
สังคมฯ  ป.3 ชุด 2  
สังคมฯ  ป.6 ชุด 1
สังคมฯ  ป.6 ชุด 2
สังคมฯ  ม.3 ชุด 1
สังคมฯ  ม.3 ชุด 2
สังคมฯ  ม.6 ชุด 1
สังคมฯ  ม.6 ชุด 2
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาฯ  ป.3 ชุด 1
สุขศึกษาฯ  ป.3 ชุด 2
สุขศึกษาฯ  ป.6 ชุด 1
สุขศึกษาฯ  ป.6 ชุด 2
สุขศึกษาฯ  ม.3 ชุด 1
สุขศึกษาฯ  ม.3 ชุด 2
สุขศึกษาฯ  ม.6 ชุด 1
สุขศึกษาฯ  ม.6 ชุด 2
ศิลปะ
ศิลปะ ป.3 ชุด 1
ศิลปะ ป.3 ชุด 2
ศิลปะ ป.6 ชุด 1
ศิลปะ ป.6 ชุด 2
ศิลปะ ม.3 ชุด 1
ศิลปะ ม.3 ชุด 2
ศิลปะ ม.6 ชุด 1
ศิลปะ ม.6 ชุด 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานฯ  ป.3 ชุด 1
การงานฯ  ป.3 ชุด 2
การงานฯ  ป.6 ชุด 1
การงานฯ  ป.6 ชุด 2
การงานฯ  ม.3 ชุด 1
การงานฯ  ม.3 ชุด 2
การงานฯ  ม.6 ชุด 1
การงานฯ  ม.6 ชุด 2
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 1
ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 2
ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1
ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2
ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1
ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2
ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1
ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2