http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                                   

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา News
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน News
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 58
 แผนปฏิบัติการปี 57
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57 
 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT,O-NET,LAS
   O-NET ปี 2557
 เตรียมความพร้อมสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
   NT ปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (NT) ปี 56
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 57
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.บ้านหนองค้อสวนอ้อย
- ร.ร.บ้านโคกศรี
- ร.ร.บ้านเขวาใหญ่
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด  
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 : สถิติการเข้าชม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 2344345 คน ตั้งแต่ May 2013

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 15.80 % (370560)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 22.82 % (535063)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 57.13 % (1339555)
 Opera: OperaOperaOpera 2.515 % (58979)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (22)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (7)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.460 % (10792)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 1.252 % (29367)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 54.23 % (1271448)
 Linux:LinuxLinuxLinux 10.99 % (257783)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 13.68 % (320907)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (5)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 21.08 % (494195)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:1
 จำนวนเรื่องที่แสดง:
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:0
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:0
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:0