http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                             

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา News
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลเงินเดือน
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 57 News
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57

 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT,O-NET,LAS
   NT ปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (NT) ปี 56 News
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56 News
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.บ้านโคกศรี
- ร.ร.บ้านเขวาใหญ่
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด  
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน

หมวด : ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กลุ่มข่าว :
 การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.... (อ่าน 108 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 ก.ค. 2557)การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ. ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านด้านคุณธรรม  (อ่าน 161 ครั้ง) จำนวน 13 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (24 มิ.ย. 2557)วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  ได้เดินทางไปประเมินโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.1 (อ่าน 158 ครั้ง) จำนวน 20 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (18 มิ.ย. 2557)ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ... (อ่าน 121 ครั้ง) จำนวน 57 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (13 มิ.ย. 2557)
ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี สพป.มหาสารคาม เขต 1
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ... (อ่าน 150 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 มิ.ย. 2557)ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 57
วันที่ 11 มิ.ย. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 10 มิ... (อ่าน 112 ครั้ง) จำนวน 29 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (10 มิ.ย. 2557)ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9 -12 มิ.ย. 57
วันที่ 10 มิ.ย. โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ... (อ่าน 245 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (08 พ.ค. 2557)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพระราชพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันฉัตรมงคล วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 จังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพก... (อ่าน 215 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (08 พ.ค. 2557)ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ ร่างยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2557 ณ อำเภอโขงเจียม จังห...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมทำความเข้าใจแบบติดตามและประเมินผล การบริหา... (อ่าน 84 ครั้ง) จำนวน 9 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (08 พ.ค. 2557)การประชุมทำความเข้าใจแบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมตักบาตร สืบสานประเพณีไทย... (อ่าน 280 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (17 เม.ย. 2557)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสารคามเขต 1 และ บุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประเพณีไทย ปี 2557
วันที่ 13...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมแนวทางดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2... (อ่าน 682 ครั้ง) จำนวน 11 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)ประชุมแนวทางดำเนินการนิเทศแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (อ่าน 640 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 348 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)ประชุมการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณ สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2557 (อ่าน 279 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (15 ม.ค. 2557)การประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าอวยพร รับพร ท่าน... (อ่าน 827 ครั้ง) จำนวน 4 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (06 ม.ค. 2557)ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าอวยพร รับพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ขอพร ปีใหม่ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 (อ่าน 549 ครั้ง) จำนวน 19 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (06 ม.ค. 2557)เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2557 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกัน ขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการ ฯ สพ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีตักบาตร วันปีใหม่ 2557 (อ่าน 596 ครั้ง) จำนวน 5 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (06 ม.ค. 2557)ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมในพิธีตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ประเพณีไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุม บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 1 (อ่าน 264 ครั้ง) จำนวน 15 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC  (26 ธ.ค. 2556)การประชุมบุคลากรสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระราชสารคามมุนี
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ภาพแห่งความประทับใจรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด... (อ่าน 399 ครั้ง) จำนวน 121 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (18 ธ.ค. 2556)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จ พระราชดำเนินทรงเ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 (อ่าน 390 ครั้ง) จำนวน 14 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (26 พ.ย. 2556)การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 3
1 | 2 | 3  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มค.1
30 พ.ค. 2556
 รับโล่ห์พระราชทาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
04 มิ.ย. 2556
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลยุทธ์ สพฐ.
11 มิ.ย. 2556
 กิจกรรมพิธีทบทวน คำปฏิญาณ และสวนสนาม ...
03 ก.ค. 2556
 ประชุมคณะกรรมการเขต ฯ สพป.มหาสารคามเขต 1
09 ก.ค. 2556
ทั้งหมด