http://www.mkarea1.go.th
หน้าแรก  ·  ประวัติหน่วยงาน  ·  วิสัยทัศน์  ·  หนังสือรับ-ส่ง (e-Office)  ·  ข่าวสาร (e-News)
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

                                   

เกี่ยวกับหน่วยงาน
   หน้าแรก
   ประวัติจังหวัด
   ประวัติหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ประกาศค่านิยมร่วม
   นโยบายด้านการศึกษา
   Best Practice

   ดอกไม้ประจำจังหวัด
   สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ด้านสังคม
   ด้านการเมือง
   ด้านเศรษฐกิจ
   ด้านกายภาพ
เว็บไซต์กลุ่ม
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา News
   กลุ่มนิเทศ ฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน News
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (ITEC)
   ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปี
 แผนปฏิบัติการปี 58
 แผนปฏิบัติการปี 57
 แผนปฏิบัติการปี 56
 แผนปฏิบัติการปี 55
 แผนปฏิบัติการปี 54
 แผนปฏิบัติการปี 53
คำรับรองประจำปี
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 58
 คู่มือคำรับรอง ARS / KRS ปี 57 
 คู่มือ ARS / KRS ปี 55
 คู่มือ ARS / KRS ปี 53

 KRS Manual 54 (ฉบับ สพฐ.)
 KRS สพป. (แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
 คู่มือ ARS 54(ฉบับ สพฐ.)
 คู่มือ ARS 54(สพป. แก้ไขฉบับสมบูรณ์)
แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 55
 แผนป้องกันการทุจริต ปี 54
 แผนป้องกัน ฯ  ปี 52-55
ผลสอบ NT,O-NET,LAS
   O-NET ปี 2557
 เตรียมความพร้อมสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
   NT ปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (NT) ปี 56
   LAS  ปี 2556
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.มค.1 (LAS) ปี 56
   O-NET ปี 2556
 
 รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปี 56
   O-NET ปี 2555
 
 โครงสร้างและกระดาษคำตอบข้อสอบ O-NET ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2555
   ผลสอบ NT ป.3 ปี 55
   ผลสอบ NT ปี 2554
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับเขตพื้นที่
   ผลสอบ NT ม.2 รายโรง
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบอัตนัย)
   ผลสอบ NT ม.2 ระดับประเทศ (แบบปรนัย)

  ผลสอบ O-NET  ปี 2554
   ผลสอบ O-NET ป.6
   ผลสอบ O-NET ม.3

  แนวข้อสอบเก่า O-NET ปี 2548 -2553
   แนวข้อสอบ ปี 48 - 53 
ข้อมูล 10 มิ.ย.
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 57
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 56
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 55
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 54
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 53
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 52
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 51
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 50
หน่วยราชการ

เว็บไซต์โรงเรียน
- ร.ร.บ้านหนองค้อสวนอ้อย
- ร.ร.บ้านโคกศรี
- ร.ร.บ้านเขวาใหญ่
- ร.ร.โนนราษีฝางวิทยา
- ร.ร.อนุบาลกันทรวิชัย
ศูนย์เกิ้งลาดพัฒนา
-
ร.ร.ชุมชนบ้านลาด
ศูนย์มิ่งเมือง
- ร.ร.บ้านเหล่า
ศูนย์มิตรภาพแกดำ

- ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ
- ร.ร.ป่าข่างโนนลาน
- ร.ร.หนองขุ่น
- ร.ร.บ้านเสือกินวัวโคกน้อย
- ร.ร.บ้านวังแสง
- ร.ร.บ้านโคกกลาง
- ร.ร.ชุมชนบ้านหมากค่า
- ร.ร.บ้านโพนสวาง
- ร.ร.บ้านโพนละออม
- ร.ร.บ้านโสกแดง
- ร.ร.บ้านโนนศรีภิบาล
- ร.ร.บ้านโคกไร่
- ร.ร.บ้านโคกลิ่น
- ร.ร.บ้านนาคูณ
 ศูนย์ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
- ร.ร.บ้านท่าสองคอน
- ร.ร.บ้านดงเค็งดอนหัน 
- ร.ร.บ้านหนองเขื่อนช้าง 
- ร.ร.บ้านหินลาด 
- ร.ร.บ้านหนองกุงเต๋า 
- ร.ร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 
- ร.ร.บ้านอุปราช 
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 
- ร.ร.วันครู 2502 
- ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด 
- ร.ร.บ้านเม่นใหญ่ 
- ร.ร.หนองใหญ่
- ร.ร.พัฒนศึกษา
----------------------------
- ร.ร.บ้านท่าตูมดอนเรือ
- ร.ร.อนุบาลแกดำ 
- ร.ร.บ้านวังปลาโด  
- ร.ร.บ้านหนองขามแสบง
- ร.ร.บ้านหินลาด
- ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
- ห้องครูธุรการโรงเรียน

หมวด : ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กลุ่มข่าว :
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และผู้บริหารโรงเรียน... (อ่าน 344 ครั้ง) จำนวน 60 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (10 ก.ค. 2558)
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  ศึกษาดูงานที่จังหวัด สุพรรณบุรี ในวันท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และผู้บริหารโรงเรียน... (อ่าน 354 ครั้ง) จำนวน 46 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (02 ก.ค. 2558)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  ศึกษาดูงานที่จังหวัด สุพรรณบุรี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และ บุคลากร สพป.มค.... (อ่าน 708 ครั้ง) จำนวน 30 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (27 เม.ย. 2558)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 และ บุคลากร สพป.มค.1 ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมเสวนา โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบ... (อ่าน 511 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (27 เม.ย. 2558)การประชุมเสวนา โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี และจังหวัดระยอง
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เข้าร่วมประเพณีไทย ... (อ่าน 293 ครั้ง) จำนวน 18 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (27 เม.ย. 2558)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เข้าร่วมประเพณีไทย ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางเก่า จังหวัดมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานเปิดการประ... (อ่าน 1004 ครั้ง) จำนวน 6 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (04 ธ.ค. 2557)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการทบทวน และกำหนดทิศทางการพัฒนา
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พล.ท.วุฒิ แสงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิธีมอบเสื้อผ้าช... (อ่าน 992 ครั้ง) จำนวน 10 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC  (09 ต.ค. 2557)เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 56 พล.ท.วุฒิ แสงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก , พ.ต.อ. พรหมณัฎฐเขต ฮามคำไพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม , พ.อ. นรธิป ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาฯ 2557 (อ่าน 966 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ itec (01 ก.ย. 2557)ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.มค.1 ประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมผู้บริหาร (อ่าน 890 ครั้ง) จำนวน 6 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ itec (25 ส.ค. 2557)การประชุม คณะกรรมการดำเนินการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคาม มุนี 1 1 
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ ฯ สพป.มค.1 (อ่าน 882 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (14 ส.ค. 2557)การจัด โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๅ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2557
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงาน... (อ่าน 537 ครั้ง) จำนวน 7 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เข... (อ่าน 410 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)การประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น... (อ่าน 329 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักเขียนโครงการและการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 24...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เข... (อ่าน 285 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และผู้...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เข... (อ่าน 1318 ครั้ง) จำนวน 8 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (01 ส.ค. 2557)ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานมหกรรม "ปรองดองสมานฉันท์"  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.... (อ่าน 424 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 ก.ค. 2557)การอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต สพป.มค.1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ. ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านด้านคุณธรรม  (อ่าน 360 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (24 มิ.ย. 2557)วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๗  ได้เดินทางไปประเมินโ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.1 (อ่าน 358 ครั้ง) จำนวน 20 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (18 มิ.ย. 2557)ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ... (อ่าน 376 ครั้ง) จำนวน 57 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (13 มิ.ย. 2557)
ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 12 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี สพป.มหาสารคาม เขต 1
...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ... (อ่าน 382 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : ศูนย์ ITEC (11 มิ.ย. 2557)ผู้บริหาร สพป.มค.1 ประชุม ผอ.โรงเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 57
วันที่ 11 มิ.ย. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 4
1 | 2 | 3 | 4  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราศีระบือ และบรบือ บ่อใหญ่ หนองโก อำเภอบรบือ จัดประชุมครูขยายผลแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษา
21 มิ.ย. 2556
 ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าอวยพร รับพร ท่านผู้ว่าราชการ ฯ
06 ม.ค. 2557
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มค.1
30 พ.ค. 2556
 ขอพร ปีใหม่ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1
06 ม.ค. 2557
 พิธีตักบาตร วันปีใหม่ 2557
06 ม.ค. 2557
ทั้งหมด