เลือกหมวดหมู่ภาพกิจกรรมตามภาระกิจงานที่ปฏิบัติ
[การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ]

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร